Kdo jsme a co nabízíme?

Provádíme konzultace a poradenství

Máme bohaté zkušenosti a know how, rádi se o ně podělíme. Přijďte za námi - zkušenost z vlastních chyb je drahá!

Těm, kteří připravují projekt, nabízíme studie proveditelnosti, odhady nákladů a rizik, návrhy a oponentury architektur a technologická doporučení.

Potencionálním investorům do nových produktů navíc nabízíme expertní produktovou analýzu a konzultace ohledně obchodních modelů a kanálů.

Vývojářům nabízíme poradenství v oblasti metodik softwarového vývoje nebo aktuálních technologických trendů.


© 2011 CodeBerry všechna práva vyhrazena

Studie proveditelnost dává prvotní expertní posouzení, zda-li je reálné dosáhnout vytyčených cílů. Hodnocení se pohybuje od „snadné“, přes „náročné“ po kategorii „sci-fi“.

Jsme odborníci zejména na technologické otázky, nicméně dokážeme posoudit i otázky organizační, logistické, ekonomické, či legislativní.

Odhad nákladů dává expertní posouzení očekávaných nákladů na realizaci projektu. Typicky zahrnuje i budoucí průběžné náklady na provoz a údržbu.

Odhad rizik označuje nejkritičtější aspekty projektu. Tyto je následně vhodné ověřit a během projektu jim věnovat mimořádnou pozornost.

Architektura definuje rozdělení systému do menších dílčích částí a vzájemné vztahy a zodpovědnosti mezi těmito díly. Jednotlivým částem pak typicky odpovídají podprojekty, pracují na nich jiní lidé nebo dokonce jsou realizované různými subdodavateli.

Dobře navržená architektura dokáže složitý komplexní systém rozpadnout na malé dobře uchopitelné díly, které do sebe perfektně zapadají.

Technologické doporučení zkoumá vhodnost konkrétních technologií pro daný účel a prostředí a navrhuje optimální varianty.

Technologie musí v první řadě dostát požadovaným cílům, současně by ale neměla být zbytečně drahá. Důležité je myslet na součinnost dílčích technologií - kombinace nesourodých technologií může vést k podstatným úskalím a omezením.

Produktová analýza doporučuje klíčové vlastnosti, které by určitý produkt měl mít. Analýza zkoumá cílový segment, konkurenční prostředí, kupní sílu a návratnost investice do produktu.

Produktovou analýzu lze zpracovat jak pro plánovaný nový produkt, tak i pro produkt existující. V případě zpracování pro existující produkt má analýza typicky formu označení silných a slabých stránek.

Máme zkušenost s komerční distribucí softwaru a technologických produktů. Pomůžeme vám zvolit vhodný obchodní model a najít ty správné kanály, ať už jde o nově vznikající produkt, nebo produkt existující.